Dầu động cơ xe ô tô Diesel

SHELL HELIX HX7 DIESEL 10W-40
SHELL HELIX HX7 DIESEL 10W-40
SHELL HELIX HX5 DIESEL CI-4 15W-40
SHELL HELIX HX5 DIESEL CI-4 15W-40
SHELL HELIX ULTRA DIESEL 5W-40
SHELL HELIX ULTRA DIESEL 5W-40
SHELL HELIX DIESEL HX3 20W-50
SHELL HELIX DIESEL HX3 20W-50