Dầu nhớt nén máy lạnh

Dầu nhớt máy nén lạnh Shell Refrigeration Oil S2 FR-A
Dầu nhớt máy nén lạnh...
Dầu nhớt máy nén lạnh Shell Refrigeration Oil S4 FR-F
Dầu nhớt máy nén lạnh...
Dầu nhớt máy nén lạnh Shell Refrigeration S2 FRA 46
Dầu nhớt máy nén lạnh...
Dầu nhớt máy nén lạnh Shell Refrigeration Oil S4 FR-V
Dầu nhớt máy nén lạnh...